Bazıları komşuydu”: Türkçe sergi gezisiBazıları komşuydu — soy­kırımında işbir­li­kçi­ler, suç ortakları ve karşı çık­an­lar

Almanya’daki ırkçı poli­ti­ka­cılar sadece göç ve ent­e­gra­syona karşı çık­makla kal­mayıp geç­miş­teki kötü olay­ların konuşul­masını  ve bu olay­lar­dan alı­na­cak ders­le­rin gün­deme gel­me­s­ini de engel­liyorlar.

İşte Halle’deki bu sergi geç­mişi hatırlat­mak istiyor. “ Bazıları Komşuydu Ser­gisi” Almanya’nın Avrupa’yı işga­lini ele alıyor. Mily­on­larca insan köy­lerde, şehir­lerde, sosyal hay­at­larında, okul­larında, evle­rinde ve işy­er­lerinde bu soy­kırıma tanık oldu. Nazi­ler bütün Avrupa’da soy­kırım­larına say­ısız deste­kçi ve suç ortağı buld­u­lar. Acaba hangi neden­ler çok farklı özel­li­kleri olan kişi­le­rin ins­an­lıkların­dan vaz­geç­mele­rine neden oldu? Buna karşılık acaba ayakta kalıp dire­nen­ler bunu nasıl başar­dılar?  Bu süreçte Almanya’daki  Türk­ler Nasıl bir tutum ser­gi­le­di­ler?

Türkçe Sergi Gezisi;

Tarih: 4.4.2019 Saat: 18:00 ve 6.4.2019 Saat: 13:00

Adres: Juri­di­cum Uni­ver­stäts­platz 5 Halle

SALAM: Nachbarschaft[s]leben / Komşu­luk hayatı. Yanyana. Bir­likte.

بعضهم كانوا جيران: جولة باللغة العربية

معرض بعنوان بعضهم كانوا جيران .. تعاون وتواطؤ في المحرقة قد لايخفى على احد انMehr

SALAM auf “Verstärker”-Tagung in Mag­de­burg

Am 14. und 15. März 2019 orga­ni­siert die bpb eine Tagung zu “Radikalisierungs­prävention in poli­ti­scherMehr

Fach­tag in Hal­ber­stadt

Am 28. August 2018 lädt die Lan­des­zen­trale für poli­ti­sche Bil­dung Sach­sen-Anhalt ein zum Fach­tag „Isla­mis­mus – Ideo­lo­gie, Mili­tanz, Orga­ni­sa­ti­ons­for­men“ in Hal­ber­stadt.Mehr

Geflüch­tete stär­ken!

Eine Hand­rei­chung für Haupt- und Ehren­amt­li­che in der Arbeit mit Geflüch­te­tenMehr