Bazıları komşuydu”: Türkçe sergi gezisiBazıları komşuydu — soy­kırımında işbir­li­kçi­ler, suç ortakları ve karşı çık­an­lar

Almanya’daki ırkçı poli­ti­ka­cılar sadece göç ve ent­e­gra­syona karşı çık­makla kal­mayıp geç­miş­teki kötü olay­ların konuşul­masını  ve bu olay­lar­dan alı­na­cak ders­le­rin gün­deme gel­me­s­ini de engel­liyorlar.

İşte Halle’deki bu sergi geç­mişi hatırlat­mak istiyor. “ Bazıları Komşuydu Ser­gisi” Almanya’nın Avrupa’yı işga­lini ele alıyor. Mily­on­larca insan köy­lerde, şehir­lerde, sosyal hay­at­larında, okul­larında, evle­rinde ve işy­er­lerinde bu soy­kırıma tanık oldu. Nazi­ler bütün Avrupa’da soy­kırım­larına say­ısız deste­kçi ve suç ortağı buld­u­lar. Acaba hangi neden­ler çok farklı özel­li­kleri olan kişi­le­rin ins­an­lıkların­dan vaz­geç­mele­rine neden oldu? Buna karşılık acaba ayakta kalıp dire­nen­ler bunu nasıl başar­dılar?  Bu süreçte Almanya’daki  Türk­ler Nasıl bir tutum ser­gi­le­di­ler?

Türkçe Sergi Gezisi;

Tarih: 4.4.2019 Saat: 18:00 ve 6.4.2019 Saat: 13:00

Adres: Juri­di­cum Uni­ver­stäts­platz 5 Halle

SALAM: Nachbarschaft[s]leben / Komşu­luk hayatı. Yanyana. Bir­likte.

Online-Semi­nare 2021

Fach­kräfte-Fort­bil­dun­gen der Fach- und Bera­tungs­stelle Gewalt- und Radikalisierungs­prävention SALAM Sach­sen-Anhalt im Jahr 2021 Modul 1Mehr

Fach­tag — Im Osten was Neues?

Online-Fach­tag „Isla­mis­mus­prä­ven­tion – im Osten was Neues? Per­spek­ti­ven für die Prä­ven­ti­ons­ar­beit in den Neuen Bun­des­län­dern“Mehr

Online-Fort­bil­dun­gen aktu­ell!

Ter­min­über­sicht Modul 1 28.04.2020  I  13.30–15.00 Uhr Isla­mis­ti­sche und rechts­ex­treme Agi­ta­tion in Zeiten der COVID-19-Pan­de­mieMehr

#unser­ha­yat — unser Leben

Jugend­ar­beit in neuen Lebens­wel­ten Seit Januar setzt das Mul­ti­kul­tu­relle Zen­trum im Bun­des­land Sach­sen-Anhalt das Modell­pro­jektMehr