Über das Pro­jekt

Nebeneinander.
Miteinander.

Das Pro­jekt Nachbarschaft[s]leben will ein fried­li­ches Mit­ein­an­der und eine Nor­ma­li­sie­rung inter­kul­tu­rel­len und inter­re­li­giö­sen Lebens in Sach­sen-Anhalt unter­stüt­zen. Dies heißt auch, auf einen lösungs­ori­en­tier­ten, offe­nen und respekt­vol­len Umgang hin­zu­wir­ken, auch und gerade im Kon­flikt­fall. Es zielt ab auf die Ver­net­zung mit migran­ti­schen Com­mu­nities und Ver­ei­nen sowie ins­be­son­dere mit mus­li­mi­schen Gemein­den. Die Mit­ar­bei­te­rIn­nen stehen auf Deutsch, Eng­lisch, Ara­bisch, Tür­kisch und Fran­zö­sisch mit Rat und Tat zur Ver­fü­gung, seien es insti­tu­tio­nelle oder indi­vi­du­elle Pro­bleme oder Unter­stüt­zungs­wün­sche, seien es Pro­bleme in der Schule oder in der Kom­mu­ni­ka­tion mit Behör­den, seien es All­tags­kon­flikte oder Dis­kri­mi­nie­rungs­er­fah­run­gen im Span­nungs­feld zwi­schen Mus­lim­feind­lich­keit und „Isla­mis­mus“.

Wir unter­stüt­zen die nach­bar­schaft­li­che Begeg­nung und wollen ins­be­son­dere die­je­ni­gen stär­ken, auf die zuneh­mend anti­mus­li­misch oder isla­mis­tisch moti­vier­ter Druck aus­ge­übt wird, der das Ziel hat, Men­schen auf­grund ihrer Reli­gion und Her­kunft oder auf­grund ihres indi­vi­du­el­len Lebens­wan­dels nach Freund und Feind zu kate­go­ri­sie­ren und ihnen ein fried­li­ches Mit- und Neben­ein­an­der mit ihren Nachbar*innen und Mit­men­schen zu ver­un­mög­li­chen.

Ein Schwer­punkt des Pro­jekts ist „Empower­ment“ im Rahmen migran­ti­scher Mäd­chen- und Frau­en­ar­beit.

Kon­takt nachbarschaft@salam-lsa.de
Ange­bote

Komşuluk hayatı.
Yanyana. Birlikte.

Komşu­luk hayatı pro­jesi, Sach­sen Anhalt eya­let­inde kül­tür­ler ve dinler arası hayatı nor­mal­leş­tir­mek  ve  bir­likte barış içinde bir yaşamı  sağla­mak istiyor.

Bir başka dey­işle, ayrıca ve özel­likle çatışma duru­munda çözüm odaklı, açık ve say­gılı bir yak­laşımı teşvik ediyor.

Bu Proje, göçmen top­lu­lu­kları ve der­ne­k­leri, özel­likle Müs­lüman kuru­luşları ile bir ağ kurul­masını hede­fliyor.

Proje içe­ris­in­deki görev­li­le­ri­miz; Almanca, İngi­lizce, Arapça, Türkçe ve Fran­sızca dil­lerinde; ister kur­um­sal yada kişi­sel Bir zor­lukla karşılaştığınızda, isterse bir desteğe ihtiyaç duyul­duğunda, yada okul ve ben­zeri resmi kur­um­larla ala­kalı pro­blem­lerde, gün­de­lik karşılaşılan çatışma anlaş­maz­lık dur­um­larında, özel­likle müs­lüman düşm­an­lığı ve radi­kal İslam arası alanda ayrımcılıkla karşılaştıklarında  zor­lu­kları aşma­bil­me­niz icin tav­siye­leri  ve eyl­em­le­riyle destek vere­ce­k­ler­dir.

Mes­lek­taşlarımız  kesişim nok­tası gibi, bağlantı nok­tası oluş­turan bir arayüz olarak ilgili yöre­sel ve bölg­esel aktör­leri ent­e­gre eder, kon­trol  yapılarını deste­k­ler ve böylece sor­un­ları çöze­bilme ve engel­leri orta­dan kal­dırma adına hareket eder.

Biz komşu olarak yaşa­y­an­ların ilişki­ler­ini deste­kliyoruz ve istiyoruzki özel­likle hede­fleri ins­an­ları din­lerin­den ve köken­lerin­den dolayı yada kişi­sel yaşam ter­cih­lerin­den dolayı düşman yada dost olarak gru­p­lan­dıran, komşu­larıyla bera­ber bir­likte ve yanyana  bir hayatı imkan­sız hale geti­ren, müs­lüman karşıtı yada islamcı-moti­va­syonlu bas­kılara maruz kal­an­ları güç­len­di­relim.

Pro­je­nin ağır­lık ver­diği diğer bir konuda göçmen kökenli  bay­an­lar ve kızlar kap­samında  “Güç­len­dirme”

حياة الجيرة
نحيا معاً، جنباً إلى جنب

يهدف مشروع “حياة الجيرة ” إلى دعم التعايش السلمي والحياة المشتركة بين الثقافات والأديان المختلفة في ولاية ساكسونيا أنهالت، وهذا يعني العمل على اتباع نهج قائم على الانفتاح في التعامل، وعلى الاحترام المتبادل بين جميع الناس، خاصة حين يقع خلاف ما، ويهدف المشروع إلى التواصل مع جاليات وجمعيات المهاجرين، لا سيما الجاليات والجمعيات الإسلامية، ويوفر المشروع موظفات وموظفين يقدمون المساعدة والمشورة بلغات كثيرة (الألمانية والإنجليزية والعربية والتركية والفرنسية)، وتقدم هذه المساعدات والمشورات في المشاكل الفردية أو المؤسسية وطلبات الحصول على الدعم، سواء كانت تلك المشاكل متعلقة بالمدرسة أو بالتواصل مع الدوائر الحكومية، أو كانت نزاعات في الحياة اليومية أو تجارب تمييز — سواء في نطاق العداء العنصري للمسلمين أم في نطاق التطرف الذي يسمي اصطلاحا بـ “الإسلاموية”. زميلاتنا وزملاؤنا يعملون كجسر ربط بين جميع الأطراف الفاعلة محلياً وإقليمياً ويدعمون الهياكل التنظيمية (المعلمين، الأخصائيين الاجتماعيين، الموظفين)، وهذا يساعد في معالجة المشكلات وحلها. ومن خلال كل ما سبق، نحن ندعم حياة الجيرة، ونسعى بشكل خاص إلى تقوية أولئك الذين يتعرضون بشكل متزايد لضغوط معاداة الإسلام أو من التطرف الإسلامي، وتصحيح تلك النظرة التي تصنف الناس كأصدقاء وأعداء على أساس الدين أوالخلفية الثقافية أو نمط الحياة الخاصة. ونسعى أيضاً لسيادة التعايش السلمي بين الناس، القائم على الجيرة الحسنة والأخوة الإنسانية. ويشمل أحد محاور المشروع أيضاً، تمكين عمل النساء والفتيات المهاجرات